high

[haɪ] [haɪ]

adj. 高的;富含……的;重要的;先进的,高级的;崇高的;高音的,声音尖锐的;兴高采烈的;喝醉了的,(吸毒后)极度兴奋的;十分赞同的,非常尊敬的;中间的,全盛的;开始变质的,开始发馊的;(宗教或政治观点)极端的,偏激的;(元音)舌位高的

n. 最高水平,最大数量;兴奋,高兴;高气压区;(毒品引致的)快感;高中,中学;强档;高音,高音符

adv. (成本、价值、音量)高,(数量)大;在高处,向高处

【名】 (High)(英)海伊(人名)

[ 复数:highs 比较级:higher 最高级:highest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-02 15:05:48 2023-04-02 15:51:43 2023-04-02 15:01:32 2023-04-02 16:36:23 2023-04-02 15:46:49 2023-04-02 15:41:11 2023-04-02 16:27:16 2023-04-02 17:16:33 2023-04-02 16:49:27 2023-04-02 17:04:42 2023-04-02 17:09:05 2023-04-02 16:40:46 2023-04-02 14:48:01 2023-04-02 16:52:35 2023-04-02 16:54:12 2023-04-02 16:25:07 2023-04-02 17:03:37 2023-04-02 17:15:06 2023-04-02 15:04:50 2023-04-02 16:42:34